Програм НОТАР омогућава једноставно формирање цене бележничке услуге и  јединствену тарифу код свих јавних бележника.

Приликом формирања предмета корисник је у могућности и да изврши тарифирање услуге  у складу са важећим ценовником. Корисник може да добије одговарајући број бодова на основу уноса вредности правног посла или да сам унесе бодове. Тарифником су дефинисана и одговарајућа процентна умањења у случају нацрта уговора, инвалидитета, солемнизације, заложне изјаве, …., али и могућност увећања броја бодова за рад са више странака, радом ван радног времена, ….

Канцеларија може да наплати и посебне материјалне трошкове које је имала приликом израде одрађеног предмета и да их посебно искаже на предрачуну или рачуну (фактури).  У случају повезаности фискалне касе или фискалног штампача са програмом НОТАР на основу тарифника могу се издавати и тачни фискални рачуни.

tarifnik