Програм НОТАР је ефикасан алат за израду јавно бележничких записа. Основне предности којима се истиче програм НОТАР су:

Белики број унапред припремљених записа (шаблона)
– Аутоматско додавање странака на одговарајућа места у запису
– Аутоматско додавање заглавља на свакој страни са бројем предмета и нумерацијом странице (бројчано и  словима)
– Аутоматско додавање потеса (цртица) као попуна до краја реда
– Аутоматско додавање места потписа свих странака у подножју странице
– Израда изворника и отправака за сваку странку
Олакшано тарифирање
– Израда предрачуна и/или рачуна за физичка и правна лица
– Могућност копирања садржаја записа у/из Worda (или сличних програма за обраду текста)